_________________
2013 - 2014
 

FUNDACIÓ CASA DE RUSIA; REFORMA DEL PALAU DELS MARQUESOS D'ALFARRÀS
Antiga seu del Síndic de Greuges de Catalunya

             
  Client: Fundació Casa de Rusia Bcn.
Projecte + DO: S.Valls
DEO: J.González.
CSS: R.Maurici
.
PEC: 493.000€
Obra: 6mesos [06/14-12/14]
Programa: Centre Cultural - Oficines
               
          SIGULARITATS
 
Actuació de Reforma Interior:
- Adaptació CTE-DB-SI, millora d'accessibilitat CTE-DB-SUA.
- Adaptació al RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios).
- Adaptació al REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).

Actuació en edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni de Barcelona amb Nivell de Protecció Individual B, Edifici d'Interès Local y en entorn o conjunt protegit.
 
_
L'any 1850 l'edifici fou concebut com un Palau pels Marquesos d'Alfarràs: l'any 1986 va ser reformat passant d'un edifici de PB+2PP d'ús residencial a un de PB+6PP d'ús administratiusense variar la composició de façana.
La actuació de Reforma Interior conserva l'esència de l'edifici, entent l'espai central format per l'escala monumental existent i el pati interior que genera com el punt neuràlgic de l'edifici: amb aquest objectiu s'ha transformat l'escala en protegida incorporant tots els elements tècnics a tal efecte (cortines tallafocs, detecció, sobrepresió, bie's, exutori,...).

 

Per tal de garantir el CTE-DB-SI l'escala protegida disposa d'un sistema de cortines tallafocs amb ruixadors així com sistema de Detecció i sobrepresió.

L'actualització de les instal·lacions tèrmiques (RITE) i elèctriques de l'edifici (REBT) s'han dut a terme buscant la màxima integració en l'edifici sense afectar les característiques espaials, lumíniques i històriques dels espais que té l'edifici. 
    Vistes Nucli Escala    
 
    Vistes Planta Segona    
         
2013 - 2014
 

FUNDACIÓ CASA DE RUSIA; REFORMA DEL PALAU DELS MARQUESOS D'ALFARRÀS
Antiga seu del Síndic de Greuges de Catalunya

         
  Client: Fundació Casa de Rusia Bcn.
Projecte + DO: S.Valls
DEO: J.González.
CSS: R.Maurici
.
PEC: 493.000€
Obra: 6mesos [06/14-12/14]
Programa: Centre Cultural - Oficines
               


 
    Vistes Planta Quarta: Oficines        
Nou Sistema de Climatització: sistema VRV amb aportació d'aire exterior: implantació de nova maquinària a la coberta amb volumetria inferior a l'existent.

Millora Impermeabilització: per la implantació de nova maquinària a la coberta, es millora la impermeabilització de la coberta i les terrasses existents.
Adaptació al RITE: supresió del sistema aigua-aigua de calefacció amb acumulació i alimentació de gas per sistema VRV; l'espai ocupat per l'acumulació s'empra per la ventil·lació exigida pel RITE evitant l'aparició de noves volumetries a l'edifici protegit.
Adaptació Bombers Bcn: convertem l'escala original en escala protegida, incorporant exutori per a ús exclusiu de bombers.

Millora dels sitemes ContraIncendis: adaptació de BIE's, pulsadors i sistema de Detecció.
_
Escala Protegida: implantació de sistema de cortines tallafocs amb ruixadors.

Pre-instal·lació de sistema TIC.

Nou Sistema de Climatització: sistema VRV amb aportació d'aire exterior i regulació amb comportes motoritzades.

Pre-instal·lació de
control d'Humitat.

Electricitat: instal·lació de bateria de condensadors.

Adaptació ascensor a normativa actual: millora d'ascensor hidràulic existent.

CTE-DB-SU: utilització: millora de la "no relliscositat" de l'escala de margre.

Seguretat i Salut durant l'obra: manteniment de la Seguretat i Salut durant l'obra; instal·lació de MPC (Mitjans de Protecció Col·lectiva) singulars i pujada de nova maquinària al Centre de Bcn.

Control de Qualitat i Medi-Ambient: control de residus i sistema de Qualitat.
_