_________________
2012 - 2015
 

IMPLANTACIÓ ASCENSOR EDIFICI PATRIMONIAL A SABADELL

  Client: privat
PEC: 59.159€, 365.€/m2
Fases: P. Bàsic, P.Exec., DO - CSS, PM
Constructor: As-Vall, S.A.
PB, PE, DO, DEO, CSS:
S.Valls

 
 
 
___
Actuació en edifici Patrimonial
Situat a la plaça del Mercat Central de Sabadell: es tracta d'un edifici dels anys 50; el nucli de comunicacions verticals disposa d'una escala amb ull central que permetia la instal·lació de l'ascensor sense haver d'incorporar noves volumetries i poden respectar la façana existent. Per tal de minimitzar l'afectació de les voltes catalanes de les lloses d'escala s'ha optat per construir una estrutura autoportant arriostrada que treballa de manera independent a les lloses d'escala.


Singularitat de l'execució
La intervenció s'ha realitzat amb l'edifici en ús, compatibilitzant-lo amb l'execució de l'obra i prenent totes les mesures de Seguretat i Salut necessaries per permetre aquesta compatibilització.


Millora accessibilitat implantació ascensor:
- Adaptació CTE-DB-SI, millora d'accessibilitat CTE-DB-SUA.
- Adaptació al REBT instal·lació iluminiació comunitaria
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).