S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
 

SINGULARS

 

 


 

    A continuació mostrem alguns projectes destables per la seva singularitat: els destaquem per ser intervencions singulars emprant sistemes inovadors (prefabricació, tecnologia, eficiència energètica,...) tant en obra nova com rehabilitació o Obra Civil.
      __________________
2013 - 2014
 
ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ EN EDIFICIS PATRIMONIALS:
   
Durant la nostra trajectoria amb més de deu anys d'experiència en la construcció d'edificis públics i privats hem emprat intervingut en la la rehabilitació i ampliació de diversos edificis, adequant-los a la normativa vigent sent respectuosos amb la seva història donant-los nous usos al servei de la societat.
         
 
FUNDACIÓ CASA RUSIA
ESCOLA LA TRAMA - SBD
ASCENSOR EDIF.HABITATGE
 
Adequació de l'edifici a la normativa vigent, destacant especialment les actuacions en materia de CTE-DB-SI, CTE-DB-SUA, RITE, REBT.
Intervenció en un edifici inclòs en el Catàleg de Patrimoni de Barcelona amb Nivell de Protecció Individual B, Edifici d'Interès Local y en entorn o conjunt protegit.
Adequació d'Edifici Patrimonial de Sabadell, antiga Casa Bracons per a Escola de Primària.
Destaquem les intervencions estructurals realitzades (reforços, substitucions funcionals,...) així com la integració volumètrica de la part d'Obra Nova.

Implantació d'ascensor en Edifici d'Habitatges Patrimonial a Sabadell: destaquem la integració de la nova volumetria dins del nucli d'escala existent respectant les voltes a la catalana de les lloses d'escala.
S'ha optat també per un ascensor de baix consum i adequar les instal·lacions comunitaries de l'edifici.

  Client: Fundació Casa de Rusia Bcn.
Projecte + DO: S.Valls
DEO: J.González.
CSS: R.Maurici
.
PEC: 493.000€
Obra: 6mesos [06/14-12/14]
Programa: Centre Cultural - Oficines
Client: Infraestructures –Dep. Ensenya.
Projecte + DO: M.Castany
DEO: J.González - S.Valls
CSS: R.Maurici

PEC: 3.696.686€
Obra: 29 mesos [03/12-09/14]
Programa: escola infantil i primària
Client: privat
PEC: 59.159€, 365.€/m2
Fases: P. Bàsic, P.Exec., DO - CSS, PM
Constructor: As-Vall, S.A.
PB, PE, DO, DEO, CSS: S.Valls

               .................................
2011-2012
 
ACTUACIONS CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
 

Durant la nostra trajectoria amb més de deu anys d'experiència en la construcció d'equipaments públics i privats hem emprat la teconologia de la industrialització, és a dir, l'elaboració de determinats procesos d'obra de manera controlada en una industrial.
El procés d'industrialització permet també millorar l'Eficiència Energètica general dels edificis ja que garantitza l'execució d'una manera molt més controlada.
Destaquem la construcció dels següents equipaments, on hi hem intervingut en diverses modalitats (Projectistes, Direccions Facultatives o col·laboradors amb els equips redactors). Alguns dels exemples que s'exposen estan dotats també amb sistemes de producció d'energia centralitzada amb sistemes de microcogeneració i sistemes de EST (Energia Solar Tèrmica), així com un tractament específic de la seva envolvent tèrmica millorant-ne els seus intercanvis d'energia.

   
INSTITUT
VENDRELL
ESCOLA
ALCARRÀS
RESIDENCIES ESTUDIANTS
MANRESA
St.CUGAT
GIRONA
CompactHabit
   

_

       

PECii: 4.531.822€
5 mesos[01-06/11]
X.Tragant (aIRE)
Colab. amb ABAC Enginyeria Sosten.

PECii: 3.817.000€
5 mesos[12-05/11]
HArquitectes
Colab. amb ABAC Enginyeria Sosten.
PECii: 4.996.286€
5 mesos [ 11-04/11]
X.Tragant (aIRE)
Colab. amb ABAC Enginyeria Sosten.
SISTEMA D'EDIFICACIÓ MODULAR INTEGRAL Compact Habit de
Constructora d'Aro
     
     
     
     
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008