S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

FILOSOFIA
 
 

 

   

 

S E R V E I S__ T È C N I C S_ M U L T I S E C T O R I A L S

Oferim servei integral, eficient i innovador adaptat a les demandes dels nostres clients, treballem en les àrees d'Edificació, Consultoria Ambiental i Energètica, Forestal i Seguretat.

     
   
ACTUACIONS PER PROMOTORS PRIVATS - PARTICULARS:
   

PB [Projectes Bàsics], PE [Projectes d'Execució],PASSIVEHOUSE [Habitatge d'Emisions zero] INDUSTRIALITZACIÓ [Construcció en Sec], LLA [Llicències Ambientals i Activitats], ITE [Inspecció Tècnica d'Edificis], RETAIL [Disseny de Producte], ENERGY +, CTE [Codi Tècnic de l'Edificació], DB-SE [Document Bàsic - Seguretat enfront Incendis],
AQUESTA SIMBOLOGIA SE'T FA FEIXUGA?
DB-SUA
[Document Bàsic - Seguretat Utilització i Accessibilitat], DB-HE [Estalvi Energètic], DF [Direcció Facultativa], DEO [Direcció d'Execució], CSS [Coordinació de Seguretat i Salut], CQ [Control de Qualitat], RITE [Reglament Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis], CE [Certificat Europeu], CEE [Certificat Energètic d'Edificis], VERDE [Certificació Verde], LEED [Legal Energy Evaluation Dinamic], EDC [Estat de Dimensions i Característiques], LLE [Llibre de l'Edifici], ICT [Instal·lacions Comuns de Telecomunicacions],
VOLS RESPOSTES CONCRETES?
REBT
[Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió], LOW COST [Construcció Low Cost], LIA/PACA [Llei Intervenció d'Activitats], LOE [Llei Orgànica de l'Edificació], CENAL [Assegurança de Cenal], TCQ [Temps Cost i Qualitat], PM [Project Management], ECOP [Equip Coordinació Obres Privades],
FM
[Facility Management], OMR [Ordenança Municipal Reguladora], PEIPU [Pla Especial d'Intervenció Paissatge Urbà], LPO [Llicència Primera Ocupació].
BUSQUES SERVEIS TÈCNICS INTEGRALS

     
   
ACTUACIONS EQUIPAMENTS DE PROMOCIÓ PÚBLICA O PRIVADA:
   

El dinamisme i la variabilitat de la societat actual fa que la demanda d’edificis d’equipaments ja siguin d’obra nova, reformes o manteniments sigui una necessitat on tots hi som compromesos. Tot i la deballada en la construcció o reforma d’equipaments públics degut a la situació econòmica actual és fa necessari seguir cobrint les demandes de la societat del benestar. El desenvolupament de la industria de la construcció exigeix la incorporació de noves tecnologies en els processos constructius conceptes com la industrialització del procés constructiu, arquitectura bioclimàtica, la edificació sostenible, i la protecció medi-ambiental, la introducció de la domòtica i/o edificis intel.ligents, la rehabilitació i els canvis d’ús són cada vegada més freqüents en les exigències que la societat imposa als nostres projectes i obres. Tots aquests conceptes s’han d’integrar als edificis mantenint a la vegada la qualitat arquitectònica dels edificis públics emprant els recursos justos i optimitzats per cada cas.

L’experiència adquirida durant els processos de Redacció de Projectes i Direccions Facultatives en les que hem intervingut interactuant amb tots els interlocutors involucrats en el procés (Departament d’Ensenyament, Infraestructures, iTEC, ajuntaments, Consells Comarcals, laboratoris de control i auditories,...) ens permeten ser coneixedors dels mecanismes i recursos necessaris que cal destinar per tal de dur a terme la redacció de projecte i posterior execució de l’equipament que se'ns requereixi.
L’equip redactor des de fa més de 10 anys ha estat desenvolupant edificis públics i privats des de les fases de Projecte fins a la Direcció d’Obra, intervenint en casos d’obra nova i/o en casos de rehabilitació, reforma i/o ampliació
     
 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008