S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
 

 

            ___________________
     
; ÀREES
CONEIXEMENT
 
CONSULTORIA - MANAGEMENT

 
Cadascuna de les Arees de Connexiement en les que treballem desenvolupa treballs de diversos àmbits d'entre els què destaquem els següents:
               

 

 
EDIFICACIÓ
Assessorem en el procés a seguir tant per l'obra nova com per la rehabilitació. Elaborem Estudis Prèvis, Plans de viabilitat, Diagnosis i Programes de Rehabilitació, Canvis d'Ús,...
En funció dels requeriments del client o del projecte implantem tecnologia BIM.
   
         
   
OBRA CIVIL URBANITZACIÓ
Realitzem treballs d'Obra Civil i Urbanització, des de les fases prèvies d'assessorament/Estudis Prèvis i viabilitat fins a projectes d'execució.
   
   
; ÀMBITS
CONNEXIEMENT
 
SEGURETAT
Assessorem en materia de SS en Obres, des de la fase de Projecte (redacció d'Estudis de SS), passant per Plans de SS (Avaluació de Riscos) fins a la Coordinació de SS (Control Documental, planificació d'activitats, control d'Accessos).
   
         
   
MEDI AMBIENT
Realitzem Estudis d'Impacte Ambiental, Estudis d'Integració i Impacte Paisatgístic (EIIP).
Assessorem també en la tramitació d'Activitats i Llicències Ambientals (PCAA - Llei 20/2009).
Assessorem emprant tecnologies de modelització SIG.
   
       
   
QUALITAT
Realitzem seguiments de Control de Qualitat d'Obres i Auditories d'Obres i Projectes, realitzant seguiments o redactant PAQMA (Plans d'Autocontrol de Qualitat i Medi Ambient)
Realitzem també informes, dictàmens i peritatges d'obres i d'accidents laborals.
   
       
   
PLANIFICACIÓ
i GESTIÓ AMBIENTAL
Assessorem en la Planificació i Gestió Ambiental, des de la Gestió Forestal, Recursos Hídrics, Conservació i protecció d'espais naturals, Pasuricultura i ferratges.
   
       
   
ENERGIA
Assessorem en matèria d'eficiència energètica, integració d'energies renovables i recursos naturals, aplicant els valors d'economització i optimització de consums.
   
       
   


ofereix un servei integral aportant valor a totes les seves etapes, des dels treballs de consultoria previs, disseny conceptual, desenvolupament tecnològic i de detall, fins a la direcció tècnica i supervisió de la posada en funcionament d'edificis, explotacions forestals, i infraestructures assegurant en tot moment el compliment dels objectius dels nostres clients.

 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008