S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
 

 

  ___A afrontem els projectes de manera transversal: ________________

;

ÀREES

CONEIXEMENT

 
CONSULTORIA
Àrea especialitzada en l'assessorament previ pel desenvolupament de projectes i/o auditories estudiant les necessitats de cada projecte, establint els objectius finals i proposant un pla de treball per assolir-los.
 
         
 
PROJECTES
Desenvolupament de projectes seguint les directius establertes pel pla de treball, partint del disseny conceptual fins al desenvolupament tecnològic i de detall necessari segons la tipologia de projecte.
 
         
 
MANAGEMENT
Àrea dedicada a l'execució material de projectes propis o externs vetllant pel control de cost, temps i qualitat de les obres segons les premises establertes en el projecte i adaptant-los a les necessitats canviants del Client.
 
        _________________
 
 MEDI AMBIENT SEGURETAT i QUALITAT
Àrea especialitzada en l'assessorament mediambiental, seguretat i qualitat, establint els processos de revisió i millora contínua de cada projecte segons les necessitats del Client.
     
 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008